English
Polski
Українська
Český
Български
Slovenský
Srbija
Latvija
Lietuva
Slovenija
Bosna i Hercegovina
Hrvatska
Ελληνικά
Española
Italiano
Eestlane

Klauzule

Jeśli kontaktujesz się w sprawie wsparcia technicznego

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

W związku ze zwróceniem się przez Pana/Panią do nas o udzielenie wsparcia technicznego, zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), informujemy, że:

a)    administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka QL CONTROLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sp.k. w Kobielicach, (43 – 262), ul. Rolna 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS w Katowicach pod numerem KRS: 0000440955, nr NIP: 6381806825, nr REGON: 243111228, dane kontaktowe: Kobielice (43 – 262), ul. Rolna 4, e-mail: salus@salus-controls.pl; rodo@salus-controls.pl, tel. kontaktowy: +48 32 700 74 53,

b)    Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia Panu/Pani wsparcia technicznego, na podstawie Pana/Pani zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, 

c)    odbiorcami Pana/Pani danych osobowych jest administrator oraz upoważnieni przez niego do przetwarzania danych osobowych przedstawiciele administratora, hostingodawcy poczty e-mail administratora (w przypadku udzielenia wsparcia serwisowego za pośrednictwem poczty e-mail),

d)    Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez administratora przez okres 10 lat od udzielenia wsparcia technicznego, z wyjątkiem loginu do aplikacji, który jest usuwany niezwłocznie po udzieleniu wsparcia technicznego i nie będzie przechowywany przez administratora,

e)    przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pana/Pani osoby, ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach wskazanych w przepisach art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) lub ograniczenia przetwarzania (w przypadkach wskazanych w przepisach art. 18 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) oraz do przenoszenia Pana/Pani danych,

f)     przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

g)    przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w razie stwierdzenia, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,

h)    podanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w zależności od zakresu wsparcia technicznego jakie ma zostać Panu/Pani udzielone, odmowa podania przez Pana/Panią danych osobowych może uniemożliwić jego udzielenie.

Jeśli kontaktujesz się w sprawie reklamacji

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO), informujemy, że:

a)    administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka QL CONTROLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sp.k. w Kobielicach, (43 – 262), ul. Rolna 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS w Katowicach pod numerem KRS: 0000440955, nr NIP: 6381806825, nr REGON: 243111228, dane kontaktowe: Kobielice (43 – 262), ul. Rolna 4, e-mail: salus@salus-controls.plrodo@salus-controls.pl  tel. kontaktowy: +48 32 700 74 53,

b)    Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą:

·       na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu wykonania:

–     umowy sprzedaży – w przypadku, gdy reklamacja została zgłoszona z tytułu rękojmi za wady towaru,

–     umowy gwarancji – w przypadku, gdy reklamacja została zgłoszona z tytułu udzielonej przez administratora i przyjętej przez Pana/Panią gwarancji,

·       w przypadku, gdy nie jest Pan/Pani stroną umowy, a jedynie przedstawicielem podmiotu dokonującego zgłoszenia reklamacyjnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora i stronę trzecią – podmiotu dokonującego zgłoszenia reklamacyjnego reprezentowanego przez Pana/Panią, tj. dla celów doprowadzenia do wykonania umowy (sprzedaży lub gwarancji) pomiędzy administratorem a reprezentowanym przez Pana/Panią podmiotem,

c)    odbiorcami Pana/Pani danych osobowych jest administrator oraz upoważnieni przez niego do przetwarzania danych osobowych przedstawiciele administratora, operatorzy pocztowi i kurierzy, biuro rachunkowe administratora, podmioty zapewniające obsługę IT administratora, banki (w zakresie danych podmiotu składającego reklamację), hostingodawcy poczty e-mail administratora, kancelarie prawne w zakresie niezbędnym dla ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

d)    Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez administratora do przedawnienia potencjalnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, nie krócej niż 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie wynikające z umowy (sprzedaży lub gwarancji) zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione, 

e)    przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pana/Pani osoby, ich sprostowania, usunięcia (zgodnie z art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 18 ust. 1 RODO) oraz przenoszenia danych osobowych (zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO),

f)     przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO,

g)    przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

h)    podanie Pana/Pani danych osobowych dla celów związanych z wykonaniem umowy (sprzedaży lub gwarancji) jest niezbędne dla jej wykonania.”

Jeśli jesteś naszym klientem, lub pracownikiem naszego klienta

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO), informujemy, że:

a)    administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka QL CONTROLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sp.k. w Kobielicach, (43 – 262), ul. Rolna 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS w Katowicach pod numerem KRS: 0000440955, nr NIP: 6381806825, nr REGON: 243111228, dane kontaktowe: Kobielice (43 – 262), ul. Rolna 4, e-mail: salus@salus-controls.plrodo@salus-controls.pl,  tel. kontaktowy: +48 32 700 74 53,

b)    Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą:

·       na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu realizacji umowy (zamówienia) lub podjęcia działań przed jej zawarciem,

·       na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu udostępnienia Pana/Pani danych na stronach internetowych administratora oraz w celu otrzymywania informacji o wydarzeniach organizowanych przez administratorach – pod warunkiem wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w tych celach,

·       na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO:

dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. marketingu bezpośredniego, oraz optymalizacji działalności finansowej prowadzonej przez administratora

–     w przypadku, gdy nie jest Pan/Pani stroną umowy, a jedynie przedstawicielem naszego klienta – do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora i stronę trzecią – naszego klienta reprezentowanego przez Pana/Panią, tj. dla celów doprowadzenia do zawarcia i wykonania umowy pomiędzy administratorem a reprezentowanym przez Pana/Panią klientem, jak również w celu marketingu bezpośredniego, realizowanego jednak wyłącznie względem naszego klienta (materiały marketingowe nie są skierowane bezpośrednio do Pana/Pani a do reprezentowanego przez Pana/Panią klienta),

c)    odbiorcami Pana/Pani danych osobowych jest administrator oraz upoważnieni przez niego do przetwarzania danych osobowych przedstawiciele administratora, operatorzy pocztowi i kurierzy, biuro rachunkowe administratora, podmioty zapewniające obsługę IT administratora, banki (w zakresie danych klienta), hostingodawcy poczty e-mail administratora, kancelarie prawne w zakresie niezbędnym dla ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,  podmiot świadczący na rzecz administratora usługi w zakresie optymalizacji finansowej działalności administratora,

d)    Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez administratora: 

·       w zakresie danych przetwarzanych w związku z realizacją umowy (zamówienia) – do przedawnienia potencjalnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, nie krócej niż 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie wynikające z powyższej umowy handlowej zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione, 

·       w zakresie w jakim Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. marketingu bezpośredniego, do czasu wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pana/Pani danych osobowych na potrzeby takiego marketingu,

e)    przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pana/Pani osoby, ich sprostowania, usunięcia (zgodnie z art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 18 ust. 1 RODO) oraz przenoszenia danych osobowych (zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO),

f)     przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu: 

–       wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO,

–       wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego,

g)    w zakresie w jakim przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia każdej ze zgód w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

h)    w zakresie w jakim przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia każdej ze zgód, w tym również zgody na otrzymywanie informacji handlowych, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

i)     przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

podanie Pana/Pani danych osobowych dla celów związanych z wykonaniem umowy (zamówienia) jest niezbędne dla zawarcia i wykonania powyższej umowy.”

Jeśli chcesz zostać uczestnikiem naszych szkoleń

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO), informujemy, że:

a)    administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka QL CONTROLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sp.k. w Kobielicach, (43 – 262), ul. Rolna 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS w Katowicach pod numerem KRS: 0000440955, nr NIP: 6381806825, nr REGON: 243111228, dane kontaktowe: Kobielice (43 – 262), ul. Rolna 4, e-mail: salus@salus-controls.plrodo@salus-controls.pl,  tel. kontaktowy: +48 32 700 74 53,

b)    Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

·     na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu realizacji umowy na udział w szkoleniu,

·     na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj.:

– optymalizacji działalności finansowej prowadzonej przez administratora,

– marketingu bezpośredniego, w tym w przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na otrzymywanie informacji handlowych, w celu wysyłania takich informacji,

·     na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu otrzymywania informacji o wydarzeniach organizowanych przez administratorach, jak również publikacji zdjęć ze szkolenia na stronach internetowych administratora oraz na profilu administratora na facebook’u – pod warunkiem wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w tych celach,

c)    odbiorcami Pana/Pani danych osobowych jest administrator oraz upoważnieni przez niego do przetwarzania danych osobowych przedstawiciele administratora, podmioty uczestniczące w organizacji lub przeprowadzaniu szkolenia, biuro rachunkowe administratora w przypadku odpłatnych szkoleń, operatorzy pocztowi i kurierzy, hostingodawcy poczty e-mail administratora oraz kancelarie prawne w zakresie niezbędnym dla ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na publikację wizerunku również hostingodawcy stron internetowych, administratorzy danych zamieszczanych na kontach administratora w ramach portali społecznościowych oraz osoby odwiedzające strony internetowe oraz konta na portalach społecznościowych administratora, podmiot świadczący na rzecz administratora usługi w zakresie optymalizacji finansowej działalności administratora,

d)    Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez administratora: 

·     w zakresie danych przetwarzanych w celu realizacji umowy na udział w szkoleniu – przez 3 lata od odbycia szkolenia, 

·     w zakresie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO do celów marketingu bezpośredniego, do czasu wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych na potrzeby takiego marketingu,

·     w zakresie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych na podstawie zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – do momentu wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu,

e)    przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pana/Pani osoby, ich sprostowania, usunięcia (zgodnie z art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 18 ust. 1 RODO) oraz przenoszenia danych osobowych (zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO),

f)     w zakresie w jakim przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na potrzeby marketingu bezpośredniego przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych na potrzeby takiego marketingu,

g)    w zakresie w jakim przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia każdej ze zgód, w tym również zgody na otrzymywanie informacji handlowych, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

h)    przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

i)     podanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych dla celów realizacji umowy na udział w szkoleniu, może skutkować odmową jej zawarcia (umożliwienia uczestnictwa w szkoleniu). W pozostałym zakresie podanie Pana/Pani danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

Jeśli chcesz zostać uczestnikiem naszych promocji

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO), informujemy, że:

a) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka QL CONTROLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sp.k. w Kobielicach, (43 – 262), ul. Rolna 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS w Katowicach pod numerem KRS: 0000440955, nr NIP: 6381806825, nr REGON: 243111228, dane kontaktowe: Kobielice (43 – 262), ul. Rolna 4, e-mail: salus@salus-controls.plrodo@salus-controls.pl, kontaktowy: +48 32 700 74 53,

b) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą:

·       na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu realizacji umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem,

·       na podstawie udzielonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu uczestnictwa w PROMOCJI organizowanej przez Administratora.

·       na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj.:

·       marketingu bezpośredniego

·       optymalizacji działalności finansowej prowadzonej przez administratora

c) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych jest administrator oraz upoważnieni przez niego do przetwarzania danych osobowych pracownicy i przedstawiciele administratora, operatorzy pocztowi i kurierzy, biuro rachunkowe administratora, podmioty zapewniające obsługę IT administratora, banki (w zakresie danych klienta), hostingodawcy poczty e-mail administratora, kancelarie prawne w zakresie niezbędnym dla ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, podmiot świadczący na rzecz administratora usługi w zakresie optymalizacji finansowej działalności administratora.

d) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez administratora:

·       w zakresie danych przetwarzanych w związku z realizacją umowy – do przedawnienia potencjalnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, nie krócej niż 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie wynikające z powyższej umowy handlowej zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione,

·       w zakresie w jakim Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. marketingu bezpośredniego, do czasu wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pana/Pani danych osobowych na potrzeby takiego marketingu,

e) przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pana/Pani osoby, ich sprostowania, usunięcia (zgodnie z art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 18 ust. 1 RODO) oraz przenoszenia danych osobowych (zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO),

f) przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu:

·       wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO,

·       wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego,

g) w zakresie w jakim przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia każdej ze zgód w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

h) przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

i) podanie Pana/Pani danych osobowych dla celów związanych z wykonaniem umowy (zamówienia) jest niezbędne dla zawarcia i wykonania powyższej umowy.

Jeśli chcesz zostać klientem

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO), informujemy, że:

a)    administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka QL CONTROLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sp.k. w Kobielicach, (43 – 262), ul. Rolna 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS w Katowicach pod numerem KRS: 0000440955, nr NIP: 6381806825, nr REGON: 243111228, dane kontaktowe: Kobielice (43 – 262), ul. Rolna 4, e-mail: salus@salus-controls.plrodo@salus-controls.pl, tel. kontaktowy: +48 32 700 74 53,

b)    Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą:

·       na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu realizacji umowy oraz podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

·       na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj.:

– marketingu bezpośredniego w tym, w przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na otrzymywanie informacji handlowej, w celu wysyłania informacji handlowych

– ewidencjonowania wykonanej pracy przez przedstawicieli administratora, polegającej na wizycie u potencjalnych klientów,

– optymalizacji działalności finansowej prowadzonej przez administratora

·       na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu udostępnienia Pana/Pani danych na stronach internetowych administratora oraz w celu otrzymywania informacji o wydarzeniach organizowanych przez administratorach – pod warunkiem wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w tych celach,

c)    odbiorcami Pana/Pani danych osobowych jest administrator oraz upoważnieni przez niego do przetwarzania danych osobowych przedstawiciele administratora, operatorzy pocztowi i kurierzy, hostingodawcy poczty e-mail administratora oraz hostingodawcy stron internetowych administratora (w przypadku wyrażenia zgody na udostępnienie Pana/Pani danych na stronach internetowych administratora) oraz kancelarie prawne w zakresie niezbędnym dla ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również podmioty udostępniające oprogramowanie online umożliwiające wysyłanie informacji handlowych za pośrednictwem poczty e-mail oraz wiadomości SMS, podmiot świadczący na rzecz administratora usługi w zakresie optymalizacji finansowej działalności administratora

d)    Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez administratora: 

·       w zakresie danych przetwarzanych w celu realizacji umowy na – do przedawnienia potencjalnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, nie krócej niż 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie wynikające z powyższej umowy handlowej zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione, 

·       w zakresie w jakim Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. marketingu bezpośredniego, do czasu wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pana/Pani danych osobowych na potrzeby takiego marketingu 

·       w zakresie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych na podstawie zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – do momentu wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu,

e)    przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pana/Pani osoby, ich sprostowania, usunięcia (zgodnie z art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 18 ust. 1 RODO) oraz przenoszenia danych osobowych (zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO),

f)     w zakresie w jakim przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na potrzeby marketingu bezpośredniego, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych na potrzeby takiego marketingu i/lub ewidencjonowania pracy przedstawicieli administratora, oraz optymalizacji działalności finansowej prowadzonej przez administratora

g)    przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na otrzymywanie informacji handlowych bez wpływu na zgodność z prawem informacji handlowych jakie zostały do Pana/Pani wysłane na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

h)    w zakresie w jakim przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia każdej ze zgód, w tym również zgody na otrzymywanie informacji handlowych, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

i)     przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

j)     podanie Pana/Pani danych osobowych w celu wykonywania umowy na dystrybucję towarów jest niezbędne dla zawarcia i wykonywania powyższej umowy, a w pozostałym zakresie podanie Pana/Pani danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

Kontakt
Podejmij współpracę

Dane teleadresowe


Kontakt

+48 (32) 700 74 53

pon.-pt.: 800-1600


Wsparcie techniczne

+48 (32) 750 65 05
serwis@salus-controls.pl


pon.-pt.: 800-1600

  InstalatorUżytkownikDeweloper
  Salus

  Dystrybutor marki SALUS Controls:
  QL CONTROLS Sp. z o.o., Sp. k.

  ul. Rolna 4, 43-262 Kobielice,
  woj. śląskie, PL,
  NIP: 638 180 68 25,
  KRS: 0000440955,
  biuro: +48 32 700 74 53,
  serwis: +48 32 750 65 05,
  fax: +48 32 790 44 85

  image/svg+xml

  © QL CONTROLS 2020 / All Rights Reserved